Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) - Holiday Inn İstanbul - Şişli

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) - Holiday Inn İstanbul - Şişli

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Şişli Turizm Yatırımları İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (Holiday Inn İstanbul - Şişli) unvanlı şirket tarafından Kurumumuza gönderilen 05.02.2019 tarihli yazıda özetle;

  • Şişli Turizm Yatırımları İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen ve 19 Mayıs Mahallesi, Halaskargazi Cd. No:206 34360 Şişli/İstanbul adresinde mukim otelin (Holiday Inn İstanbul - Şişli) 1 Ocak 2019 tarihinde siber saldırıya maruz kaldığı,
  • Siber saldırı sonrasında ilgili yedek verilerin saldırıyı yapan kişiler tarafından silindiği,
  • Siber saldırıya ilişkin şirket teknik ekibi tarafından detaylı bir rapor çalışmasına başlandığı

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin incelemeler devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06.02.2019 tarih ve 2019/20 sayılı Kararı ile bu aşamada söz konusu veri ihlalinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.