Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (Vodafone) tarafından Kurumumuza intikal ettirilen 10.06.2019, 13.06.2019 ve 17.06.2019 tarihli yazılarda özetle;

  • Vodafone ile yarı münhasır bayilik ilişkisi bulunan bir bayinin (Lotus Telekom) çalışanı tarafından MERNİS (Merkezi Nüfus ve İdare Sistemi) kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü bir şahısla paylaşıldığı ihbarı alındığına,
  • İhbar üzerine Şirket tarafından suç duyurusunda bulunulduğuna,
  • Bayi çalışanı tarafından, GSM hattı abonesi olmak isteyen kişilerin verdiği kimlik fotoğraflarına ait ekran görüntülerinin kopyalandığına,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik bilgileri olduğuna,
  • Kimlik bilgilerinin bayi çalışanı tarafından yasa dışı bahis oynatan siteler için bazı kişilere satıldığına,
  • İhlal ile ilgili inceleme ve araştırmaların tamamlanmasının beklendiğinden ilgili kişilere herhangi bir bildirim yapılmadığına,
  • Elde edilen bilgilere göre ihlalden etkilenen kişi sayısının yaklaşık 5-6 bin civarında olduğuna,

yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.06.2019 tarih ve 2019/178 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlalinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.