Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – FER Gayrimenkul Geliştirme ve İnş. A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – FER Gayrimenkul Geliştirme ve İnş. A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan FER Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen 09.09.2019 tarihli yazıda özetle;

  • 28.08.2019 ile 02.09.2019 tarihleri arasında bir veri ihlali gerçekleştiği,
  • İhlalin Şirket kütüklerine girilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir siber saldırı olduğu,
  • İhlal neticesinde bir takım verilere ilişkin kontrol kaybı yaşandığı,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar ve müşteriler olduğu,
  • Müşteri verileri arasında tüzel kişiler ve tüzel kişilerle ilgili kişilere ait kişisel verilerin olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve finans bilgileri olduğu,
  • İhlalinden etkilenen tahmini kişi sayısının 1100-1200 olduğu,

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.09.2019 tarih ve 2019/267 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.