Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – UPİ Trans Dış Ticaret AŞ

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – UPİ Trans Dış Ticaret AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan UPİ Trans Dış Ticaret AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • İhlalin; Şirket sunucularının siber saldırı (fidye yazılımı) sonucu şifrelenmesi ve verilere ulaşılamaması şeklinde gerçekleştiği,
  • İhlalin 29.10.2020 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştiği ve aynı tarihte tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin; kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, finans, pazarlama verileri ile görsel ve işitsel kayıtlar olduğu,
  • İhlalden etkilenen özel nitelikli kişisel verilerin; felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, sağlık bilgileri ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler olduğu,
  • İhlalden çalışanlar, kullanıcılar, müşteriler ve potansiyel müşteriler ile henüz tespit edilemeyen kişilerin etkilendiği,
  • İhlalden tahmini 50 kişinin etkilendiği, ancak kişi sayısının tam olarak tespit edilemediği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06.11.2020 tarih ve 2020/848 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.