Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – T.C. Özyeğin Üniversitesi

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – T.C. Özyeğin Üniversitesi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan T.C. Özyeğin Üniversitesi tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • Üniversitenin kurumsal internet sitesi olan www.ozyegin.edu.tr üzerindeki bir form alanından girilen bilgilerin tutulduğu bir tabloya saldırı yapıldığı, olayın oluş şeklinden bir SQL injection atağı yaşanmış olabileceğinin değerlendirildiği,
  • İhlalden, 28.12.2020 Pazartesi günü saat 16.10’da USOM’da görevli operatörün telefon ile bildirimi sonucu haberdar olunduğu,
  • Uzman şirket ve danışman vasıtasıyla adli bilişim ve bilgi güvenliği incelemelerinin başlatıldığı,
  • Yapılan ilk inceleme neticesinde ihlalden etkilenen veri kategorilerinin www.ozyegin.edu.tr internet sitesindeki form alanından veri giren ilgili kişilere ait ad-soyad,telefon, T.C. kimlik numarası, mezun olunan lise ve doğum tarihi bilgileri olduğunun tespit edildiği,
  • İhlalden 1665 kişinin etkilendiği, ilgili kişilerin bir kısmının yabancı uyruklu olduğu uyruk bakımından sayıların kesinleştirilmeye çalışıldığı

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05.01.2021 tarih ve 2021/18 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.