Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – So CHIC Mağazacılık San. ve Tic. AŞ

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – So CHIC Mağazacılık San. ve Tic. AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan So CHIC Mağazacılık San. ve Tic. AŞ tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından 08.02.2021 tarihinde tebliğ edilen yazıda şirketleri ile ilişkili olduğu iddia edilen bazı bilgilerin saldırganlar aracılığıyla internet üzerinden bir forum sitesinde satılmaya çalışıldığı bilgisinin verildiği,
  • İhlalin kaynağının henüz tespit edilemediği, ihlalin 31.01.2021 tarihinde başladığının düşünüldüğü ve konuya ilişkin araştırmaların devam ettiği,
  • İhlalden 4792 kişinin etkilendiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin isim-soyisim, e-posta bilgisi, %1,3 oranında adres bilgisi, %0,63 oranında T.C. kimlik numarası bilgisi, kullanıcı kayıt ve son giriş tarihi bilgisi, sipariş sayısı, sipariş tutarları, kullanıcıların ilettiği onaylara dair verilerin olduğu

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16.02.2021 tarih ve 2021/132 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.