Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Prof. Dr. Birol CİVELEK

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Prof. Dr. Birol CİVELEK

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Prof. Dr. Birol CİVELEK tarafından Kurumumuza gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;

  • İhlalin 10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştiği,
  • Siber saldırı sonucu, muayenehane hastalarına ait tıbbi amaçla yalnızca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan ve doktor tarafından erişilebilen bulut ortamında yer alan fotoğrafların çalındığı,
  • İhlali gerçekleştiren kişi tarafından çeşitli iletişim yolları ile tehdit mesajları alınmaya başlanması ile ihlalin tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının hastalar olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik (hastanın ismi), görsel ve işitsel kayıtlar (kaydedilen sağlık hizmetine ait öncesi sonrası fotoğraflar) olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 600 olduğu

 ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14.06.2021 tarih ve 2021/593 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.