Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Düzen Biyolojik Bilimler Araştırma Geliştirme ve Üretim A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Düzen Biyolojik Bilimler Araştırma Geliştirme ve Üretim A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Düzen Biyolojik Bilimler Araştırma Geliştirme ve Üretim A.Ş. tarafından Kuruma gönderilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Veri işleyen konumundaki Fransa’daki Cerba Laboratuvarında yer alan kişisel verilerin yetkisi olmayan kişiler tarafından ulaşılabilir hale geldiğinin veri sorumlusuna bildirildiği,
  • İhlalin 09.06.2021 tarihinde başladığı ve 24.06.2021 tarihinde sona erdiği,
  • Bu tarihler arasında veri sorumlusunun Cerba Laboratuvarına 991 adet numune ilettiği, ancak belirtilen tarihler arasındaki kayıtların ne kadarına ulaşıldığı veya ulaşılıp ulaşılmadığının bilinmediği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, istenen tetkik bilgileriyle birlikte tetkik sonucu olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi gruplarının hastalar olduğu,
  • İlgili kişilerin veri sorumlusunun çağrı merkezinden bilgi alabileceği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13.07.2021 tarih ve 2021/728 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.