Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Timurlar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Timurlar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Timurlar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından Kuruma gönderilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusunun sigortacılık faaliyeti kapsamında sigorta teklif işlemleri için dışardan bir firmadan yazılım sistemi alıp kullanmakta olduğu,
  • Yazılım sistemine yapılan siber saldırı sonucunda admin yetkisine sahip olunarak müşteri bilgilerine erişildiği,
  • İhlalin 25.07.2021 tarihinde başladığı ve aynı gün saldırganlar tarafından para talep edilmesiyle ihlalin tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının bilinmediği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin; ad soyadı, kimlik numarası, telefon numarası, doğum tarihi, adres ve meslek bilgiler olduğu, ancak doğum tarihi, adres ve meslek bilgileri alanlarının doluluk oranının yüzde on civarında olduğu,
  • Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu,
  • İlgili kişilerin veri ihlali hakkında veri sorumlusuna ait 0312 354 10 12 numaralı iletişim kanalı üzerinden bilgi alabileceği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.08.2021 tarih ve 2021/752 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.