Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Pied Piper Fansub (piedpiperfb.com)

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Pied Piper Fansub (piedpiperfb.com)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Pied Piper Fansub (piedpiperfb.com) tarafından Kuruma gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;

  • İhlalin kurucunun tüm kullanıcı verilerinin yer aldığı sunucu hesabını bir saldırgana vermesi ve bu verilerin yedeklerinin alınıp taşınması sırasında sızdırılması ile gerçekleştiği,
  • İhlalin eski site yöneticisinin verilerin satılık olduğunu fark etmesi ile tespit edildiği,
  • İhlalin 14.11.2020 tarihinde gerçekleştiği ve 14.08.2021 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 50.000 olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi gruplarının kullanıcılar ve aboneler/üyeler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin; kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, işlem güvenliği, mesleki deneyim, siyasi düşünce, felsefi inanç, din mezhep ve diğer inançlar, cinsel hayat, genetik veri ve diğer olduğu

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.08.2021 tarih ve 2021/843 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.