Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Industries S.p.A.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Industries S.p.A.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Industries S.p.A. tarafından Kurula iletilen veri ihlali bildiriminde özetle;

  • 22 Aralık 2021 tarihinde veri sorumlusunun bilgisayar sistemlerine yapılan bir saldırının tespit edildiği,
  • Söz konusu saldırının bir Ransomware saldırısı olduğunun daha sonra tespit edildiği,
  • Veri sorumlusu tarafından saldırıya anında reaksiyon gösterildiği, tüm sistemlerin kapatıldığı ve kötücül yazılımın yayılmasının engellendiği,
  • Yapılan inceleme sonucunda bilgisayar sistemlerinde yer alan bir takım verilerin şifrelendiği ve bu verilerin sızmış olabileceği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen verilerin müşterilere ait kimlik, iletişim ve alışveriş geçmişine ilişkin bilgiler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 31748 olduğu,
  • İlgili kişilerin client.service_us@moncler.com e-posta adresinden ihlale ilişkin bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.01.2022 tarih ve 2022/92 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.