Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Moncler İstanbul Giyim ve Tekstil Ticaret Ltd. Şti.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Moncler İstanbul Giyim ve Tekstil Ticaret Ltd. Şti.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Moncler İstanbul Giyim ve Tekstil Ticaret Ltd. Şti. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • 22 Aralık 2021 tarihinde veri sorumlusunun bağlı bulunduğu ana şirket olan Industries S.p.A bilgisayar sistemlerine yapılan bir fidye yazılımı saldırısının tespit edildiği,
  • Yapılan inceleme sonucunda bilgisayar sistemlerinde yer alan bir takım verilerin şifrelendiği ve bu verilerin sızmış olabileceği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, müşteriler, iş ortakları ve sağlayıcılar olduğu,
  • İhlalden etkilenen verilerin müşterilere ait kimlik, iletişim ve alışveriş geçmişi bilgileri, çalışanlara ilişkin kimlik, iletişim ve bordro verileri ile iş ilişkisi ile ilgili olabilecek sağlık bilgileri ile sağlayıcı ve iş ortaklarına ilişkin kimlik, ticari bilgiler ve iletişim bilgileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 20005 olduğu,
  • İlgili kişilerin client.service_us@moncler.com e-posta adresinden ihlale ilişkin bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.01.2022 tarih ve 2022/93 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.