Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Pizza Restaurantları AŞ (Dominos Pizza)

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Pizza Restaurantları AŞ (Dominos Pizza)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Pizza Restaurantları AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlali bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusuna ulaşan bir e-posta ile 3 müşteri ve 1 eski çalışanın verilerinin ele geçirildiğinin tespit edildiği

belirtilmiş olup söz konusu veri ihlali bildirimi hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.01.2022 tarih ve 2022/55 sayılı Kararı ile incelemenin devam ettirilmesine karar verilmiştir.

İlk bildirim ardından veri sorumlusu tarafından Kurula iletilen takip bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusuna yeni bir e-posta daha gönderildiği ve bu e-posta içinde veri sorumlusu müşterilerine ait kişisel verilerin bulunduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin doğum yılı, ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve müşteri ID bilgileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 180.000 olduğu,
  • İlgili kişilerin dominoskvk@dominospizza.com.tr e-posta adresinden ihlale ilişkin bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.01.2022 tarih ve 2022/94 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.