Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – MBtech Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – MBtech Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz MBTech Mühedislik ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusunun fidye yazılımı saldırısına maruz kaldığı,
  • 28.05.2022 tarihide tespit edilen ihlalin başlama tarihinin araştırıldığı,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin; kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim ve görsel ve işitsel kayıtlardan oluştuğu; bu verilere ilişkin detayların hala araştırıldığı,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 500 olduğu; bu kişilerin çalışanlar, kullanıcılar ve müşteriler/potansiyel müşteriler olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02.06.2022 tarih ve 2022/554 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.