Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Fuudy Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik Anonim Şirketi

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Fuudy Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik Anonim Şirketi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Fuudy Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik Anonim Şirketi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • İhlalin hangi tarihte başladığının henüz tespit edilemediği, veri sorumlusu tarafından ihlalin 12.09.2022 tarihinde tespit edildiği,
  • Veri sorumlusu kurumsal e-posta adresine ihlal iddiasına ilişkin bir e-posta gönderildiği,
  • İhlal iddiasına ilişkin e-postada yer alan kayıtların Fuudy bünyesindeki kayıtlarla eşleştiği,
  • İhlali gerçekleştiren kişi veya kişilerin bu bilgileri nasıl elde ettiği ve ihlalin hangi yöntemle gerçekleştirildiğinin henüz tespit edilemediği, ihlalin nasıl gerçekleştiği ile ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin sistemin test kısmında yer alan ad, soyadı, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve adres ID’si olduğu, bu kişisel veriler arasında yer alan adres ID’sinin güncel nitelikte olmadığı,
  • İhlalden etkilenen tahmini kişi sayısının yaklaşık olarak 81.452 olduğu, tam kişi sayısının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22.09.2022 tarih ve 2022/987 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.