Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Demirkol Otel İşletmeciliği Turizm ve Tic. AŞ

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Demirkol Otel İşletmeciliği Turizm ve Tic. AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Demirkol Otel İşletmeciliği Turizm ve Tic. AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • İhlalin, fidye yazılımı saldırısıyla 04.11.2023 tarihinde gerçekleştiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlen, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ile ırk ve etnik köken bilgileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 5 ve kayıt sayısının 300.000 olarak beyan edildiği,
  • İlgili kişilerin ihlal ile ilgili olarak https://www.arcadehotelistanbul.com internet sitesi üzerinden bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09.11.2023 tarih ve 2023/1932 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.