Kişisel Verileri Koruma Kurumu Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince, Kurumumuzda açık bulunan 2 (iki) adet 1 inci derece şube müdürü unvanlı kadro için görevde yükselme sınavı yapılacaktır.

Mezkur Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, görevde yükselme sınavına başvurup sınava katılmaya hak kazanan adayların bu göreve atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavında başarılı olmaları şarttır.

1- GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE YAPILACAK ATAMALARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan hizmet süresine sahip olmak,

3) İlan edilen kadro için aranan şartları sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, Kurumda en az 6 ay çalışmış olmak,

4) Şef, avukat, mühendis ve istatistikçi kadrolarında en az iki yıl, tekniker, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile memur kadrolarında ise en az beş yıl çalışmış bulunmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Bu duyuruda yer almayan konularda Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınır.

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete ’de yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurumlarda görevde bulunanlardan aynı tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu ilanın 1 inci maddesinin uygulanması bakımından 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

2- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ:

Başvuru tarihleri 29 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak, 05 Eylül 2019 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.

Görevde yükselme sınavına katılmak isteyenlerin 29/07/2019-05/09/2019 tarihleri arasında, başvuru dilekçesi, diploma belgesi ve bir adet (son altı ayda çekilmiş) vesikalık fotoğraf ile birim amirleri aracılığı ile İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.

Birimlerce, başvuru dilekçesi ve ekleri, adı geçen Yönetmelikte ve bu yazıda belirtilen hususlara uygunluğu yönünden ön incelemesi yapılarak, eksiklikler varsa tamamlattırılarak, onaylanması gereken kısımlar onaylanacaktır. Anılan Yönetmelik ve bu yazıda belirtilen hususlara uygun hale gelen başvuru dilekçeleri birim amirlerince bir yazı ekinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilecektir.

Öte yandan; Kurum bünyesinde görevli olan personel için başvuru dilekçesinde yer alan “Diploma” belgesinin tasdikli bir sureti de 06 Ağustos 2019 tarihi mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme sınavına katılmaları mümkündür.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilecektir.

4- SINAV GİRİŞ BELGELERİ

Sınav giriş belgeleri 13/09/2019 tarihinden itibaren www.ybu.edu.tr adresinden alınabilecektir.

5- SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 21 Eylül 2019 tarihinde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Milli İrade ve 15 Temmuz Şehitleri Yerleşkelerinde gerçekleştirilecek olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

6- YAZILI SINAV:

Görevde yükselme yazılı sınavı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından, aşağıda belirtilen sınav konuları arasından çoktan seçmeli test usulüyle yapılacaktır. Sınavda yüz üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılacaktır.

S.No Konu Adı Soru Sayısı
1

Genel Kültür
-Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
-T.C. Anayasası
*Genel Esaslar
*Temel Hak ve Ödevler
*Cumhuriyetin Temel Organları
*Yürütme

12
2 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Geçici Maddeleri ve Ek Geçici Maddeleri Hariç) 10
3 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10
4 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
5 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 2
6 Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat 5
7 Etik Davranış İlkeleri 2
8 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 3
9 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik  3
10 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5
11 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 2
12 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 2
13 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 5
14 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 5
15 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  8
16 Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik 3
17 7201 sayılı Tebligat Kanunu 2
18 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği 4
19 Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 4
20 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 4
21 Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  3
22 Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebiğ 3
  TOPLAM 100

 

7- SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir Sınav Kurulu üyesinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

8- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenen sınav sonuçları, Kurumun intranet veya internet sayfasında ilan edilir.

9- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

İlgililer, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 15 Temmuz Binası Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. 150. Sok. Etlik/Ankara adresine yazılı olarak itiraz edebilir.

10- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN ATANMASI:

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla iki personel, yedek olarak belirlenecektir.

Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

- Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması veya atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atamaları yapılabilir.

Sınavlarda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir. Görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

11- SINAV BAŞVURUSUNDA ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Görevde Yükselme sınavına başvuranlardan talep edilen dilekçe ve diploma eklerinde yer alan adaya ait kimlik, eğitim, fotoğraf ve iletişim bilgilerini, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 2 nci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda;

* Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması

* İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

* Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi

* Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti

amaçlarıyla sınırlı olarak, 6698 sayılı Kanun açısından veri sorumlusu olan Kurumumuz adına veri işleyen sıfatıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından işlenecektir.

Kurumumuzla ve Kurumumuz adına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece hukuki uyuşmazlıklarda, talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Adaylar, Kanunun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yazılı olarak iletebilirler.