Seçim Faaliyetleri Kapsamında Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar Tarafından İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Seçim Faaliyetleri Kapsamında Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar Tarafından İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Kamuoyu Duyurusu

10 Mart 2023 tarih ve 32128 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/121 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 116’ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca seçimlerin düzenlenmesine ilişkin süreç resmi olarak başlamıştır.

Bilindiği üzere, seçim faaliyetleri kapsamında muhtelif kişisel veriler işlenmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3’üncü maddesinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmış olup, bu kapsamda siyasi partiler başta 2820 sayılı Kanun olmak üzere ilgili kanunlar gereğince kuruluş, üyelik, seçimlerde aday belirleme faaliyetleri, yetkili organlarının seçimi ve bunların ilgili mercilere bildirimi vb. işlemler kapsamında kişisel verileri işlemektedir. Dolayısıyla siyasi partiler yürüttükleri faaliyetler nedeniyle işledikleri kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kanun kapsamında yer alan veri sorumlularından biridir.

Siyasi partilerin ve bağımsız adayların kişisel veri işleme faaliyetlerinde, işlenecek kişisel verinin niteliğine göre 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin işlenme şartları başlıklı 5’inci ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlıklı 6’ncı maddelerinde belirtilen veri işleme şartlarına dayalı olarak kişisel veri işlemesi gerekmektedir. Bu hususta, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından bir bilgi notu hazırlanmış olup seçim süreçlerinde kişisel veri işleme faaliyetlerinde söz konusu hususlara uygun hareket edilmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.