"Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemeleri" TAIEX Çalıştayı 1. Gün Oturumları Tamamlandı

"Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemeleri" TAIEX Çalıştayı 1. Gün Oturumları Tamamlandı

Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX) bileşeni kapsamında Avrupa Komisyonu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu işbirliğiyle düzenlenen ve teknik, hukuki ve uygulamaya yönelik güncel gelişmelerin ele alındığı “Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemeleri” konulu çalıştayın 1. gün oturumları bugün gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Kurum Başkanımız Prof.Dr.Faruk BİLİR’in yapmış olduğu çalıştayda sayın BİLİR; “Kişisel verilerin korunmasının hem özgürlük hem de güvenlik yönü vardır: Özgürlük yönüyle kişisel verilerin korunması, temelde verilerin değil, bu verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını amaçlamaktadır. Güvenlik yönüyle kişisel verilerin korunması ise veri güvenliğini sağlanmasını amaçlamaktadır

Kişisel verilerin korunması hakkı, yalnızca kişisel çıkarların korunması ile ilişkili değildir. Kişisel verilerin korunması hakkının güvence altına alınması aynı zamanda hukuk devleti olmanın da bir gereğidir. Kişisel verilerin korunması hakkı, insan onuru ve temel özgürlükler gibi çok daha geniş bir alana hizmet etmektedir. Bu hakkın özünde kişinin onur ve şahsiyetinin korunması yer almaktadır. Hakkın konusu, kişisel veri”, hakkın öznesi ise gerçek kişilerdir.

6698 sayılı Kanunla, kişisel verilerin işlenmesi disiplin altına alınarak sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin denetim mekanizmaları oluşturularak, verilerinin elde edilmesi ve aktarımı sürecinde etki gücünü kaybetmiş bireye yeniden kontrol gücü verilmesi sağlanmaktadır.

Kişisel verilerin hangi kurallara tabi olarak, hangi şartlarda işlenebileceği hususunu kontrol altına alma amacını güden Kanun, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin denetim mekanizmaları getirerek, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemeyi hedeflemektedir.

Kişisel verilerin geleceğini belirlemede tasarruf yetkisinin kişinin kendisinde olduğu bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda kişisel verilerin korunması konusunda kişi temel hak ve hürriyetlerini en üst düzeyde koruyan ve geliştiren bu çerçevede ilgili paydaşlar üzerinde farkındalık ve kültürün oluşmasını sağlayan aynı zamanda kişisel verilerin korunması ilke ve esaslarını içselleştiren ve bu ilkelerin ne şekilde hayata geçirileceği noktasında tüm sektörlere yol gösteren bir kurum olma yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.” demişlerdir.

Açılış Konuşmalarının ardından Kurumumuz 2. Başkanı Sayın Cabir BİLİRGEN’in moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Kurum Daire Başkanları Tuba KENDİR TUNALI ve Mustafa ERBİLLİ, Kurumumuzun genel yapısı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenme şartları, veri sorumlularının yükümlülükleri, ilgili kişilerin hakları, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) ve mevzuattaki diğer düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

İkinci oturumda Sakson Veri Koruma Komiseri Sayın Bernhard Bannasch 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesinde (GDPR) yer alan unutulma hakkı, sildirme hakkı, hesap verilebilirlik, veri azaltılması, mahremiyet etki değerlendirilmesi konuları ile Avrupa Veri Koruma Kurulu hakkında bilgilendirme yapmış ve uygulama örneklerinden bahsetmiştir.

Üçüncü oturumda, Hırvatistan Kişisel Veri Koruma Ajansından Sayın Sanja Silaj Zeman Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesine göre veri sorumluları ve ilgili kişilerin haklarından bahsetmişlerdir.

Günün dördüncü ve son oturumunda Kurumumuz uzmanı Sayın Cennet Alas ŞEKERBAY ve Sayın Sanja Silaj Zeman Kişisel verilerin üçüncü ülkelere veya uluslararası örgütlere transferi konularında hem Kanunumuz hem de GDPR açısından değerlendirmelerini yapmışlardır.