Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Cosmolog Kozmetik Sanayi ve Ticaret AŞ

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Cosmolog Kozmetik Sanayi ve Ticaret AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Cosmolog Kozmetik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusu kayıtlarında veri ihlali olduğuna ilişkin iddiaların iki adet internet sitesinde 17-18 Haziran 2021 tarihinde duyurulduğu, 25 Haziran 2021 tarihinde veri sorumlusuna haber verilmesiyle konu hakkında incelemelerin başlatıldığı,
  • Yapılan incelemelerde veri sorumlusunun sistemde oluşturduğu raporların, rapor isimlerinin/URL isimlerinin herhangi bir kişi tarafından bilinmesi durumunda söz konusu raporlara erişim yetkisi verilmeyen 3. kişilerce erişilebileceğinin tespit edildiği,
  • İhlalin 02.07.2021 tarihinde sona erdiği,
  • İhlalinden etkilenen kişi sayısının 36.116 kişi olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik (ad-soyad), iletişim (e-posta ve adres) bilgileri olduğu,
  • İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili guvenlik@cosmolog.com.tr e-posta adresinden bilgi alabileceği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06.07.2021 tarih ve 2021/675 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.