Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Webhosting Bilişim Teknolojileri AŞ

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Webhosting Bilişim Teknolojileri AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Webhosting Bilişim Teknolojileri AŞ tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • 09.07.2021 tarihinde yurtdışı kaynaklı bir sitede 2020 yılı aralık ayına ait verilerin olduğu düşünülen kayıtların paylaşıldığı ve konuya ilişkin veri sorumlusu tarafından araştırma yapıldığı,
  • Yapılan kontroller neticesinde 27.12.2020 tarihinde bir sızıntı olduğunun, log kayıtlarında ilgili tarihte müşteri verilerinin toplu olarak yurtdışında bir IP adresine gönderildiğinin ve veri sızıntısının bir kez gerçekleştiğinin tespit edildiği,
  • Bir yazılım açığı sebebiyle sızıntının oluştuğunun tahmin edildiği ancak detaylı incelemenin devam ettiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans ve diğer (Müşterilerin hizmetlere ait detaylar, hizmetlere ilişkin bazı şifreleri içeren e-posta içerikleri, .tr uzantılı alan adı kayıtlarına ilişkin kimlik, şirket belgeleri, imza sirküleri, vergi levhası gibi belgeler. 15 Kasım 2020 ile 27 Aralık 2020 tarihleri arasında log kayıtlarının sehven açık bırakılması nedeniyle oluşan 3027 adet kredi kartı bilgisi) olduğu,
  • Kredi kartı verisinin önemi nedeniyle ilk aşamada kart numaralarının tespit edildiği ve ödeme kuruluşuna bildirildiği,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının henüz tespit edilemediği,
  • İhlalden etkilenen kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar ve müşteriler/potansiyel müşteriler olduğu

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13.07.2021 tarih ve 2021/725 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.