Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Vodatech Bilişim Proje Danışmanlık Sanayi ve Dış Ticaret AŞ

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Vodatech Bilişim Proje Danışmanlık Sanayi ve Dış Ticaret AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Vodatech Bilişim Proje Danışmanlık Sanayi ve Dış Ticaret AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • İhlalin veri sorumlusu sunucularına yapılan siber saldırı sonucu depolama aygıtlarında bulunan verilerin şifrelenerek erişilemez duruma gelmesi suretiyle gerçekleştiği,
  • İhlalin 25.07.2023 tarihinde meydana geldiği ve 31.07.2023 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun çalışanlar, çalışanların aile yakınları, tedarikçiler, iş ortakları, müşteri çalışanları ve çalışan adayları olduğu,
  • İhlalden etkilenen verilerin; Kimlik, İletişim, Özlük, Finans, Mesleki Deneyim verileri olduğu,
  • İhlalden 9746 kişinin etkilendiği,
  • İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili olarak veri sorumlusunun kvkk@vodatech.com.tr adresinden bilgi sağlayabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.08.2023 tarih ve 2023/1336 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.