Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Titiz Bebek ve Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Titiz Bebek ve Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Titiz Bebek ve Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Bir siber saldırı sonucunda ihlalin gerçekleştiği, şirket verilerinin bir kısmının şifrelendiği ve veri sorumlusundan fidye talep edildiği,
  • İhlalin 13.04.2024 tarihinde başladığı ve 22.04.2024 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin; kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar olduğu,
  • İhlalden etkilenen özel nitelikli kişisel veri kategorilerinin; kılık ve kıyafet, sağlık bilgileri, biyometrik veri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının tespit edilemediği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının; çalışanlar, müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
  • İlgili kişilerin, titizbebek@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02.05.2024 tarih ve 2024/690 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.