Naklen Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Alımı İlanı

Naklen Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Alımı İlanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesinde, “GEÇİCİ MADDE 2- (1) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, hukuk ve işletme fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar, bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlardan; mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen unvanlara ilişkin kurumların merkez teşkilatlarına ait kadrolara atanmış ve bu kadrolarda aylıksız izin süreleri hariç en az iki yıl bulunmuş olanlar ile öğretim üyesi kadrolarında bulunanlar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan almış olmak ve atama tarihi itibarıyla kırk yaşından gün almamış olmak kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Kişisel Verileri Koruma Uzmanı olarak atanabilirler. Bu şekilde atanacakların sayısı on beşi geçemez.” hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda, anılan maddede belirtilen şartları haiz olanlar arasından Kurumumuza naklen Kişisel Verileri Koruma Uzmanı alınacaktır.

Anılan hüküm kapsamında; Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na naklen atanmak üzere başvuruda bulunmak isteyenlerin aşağıda istenen belgelerle birlikte 30/04/2018 tarihi mesai saati bitimine (17:30) kadar Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda, postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

İSTENEN BELGELER