Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Fluke Corporation ve Fluke Electronics Corporation

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Fluke Corporation ve Fluke Electronics Corporation

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Fluke Corporation ve Fluke Electronics Corporation tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

  • İhlalin, veri sorumlusunun web servisi yönetici hesabının ele geçirilmesi ve Fluke Connect ortamına erişilmesi ile gerçekleştirildiği,
  • Veri ihlalinin gerçekleşme tarihinin belirsiz olduğu, bu hususta araştırmaya devam edildiği, ihlalin 29.06.2020 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin, e-posta adresleri, telefon numaraları, şirket adları, kişisel ve/veya şirket adresleri, iletişim bilgileri, Fluke Connect el aletlerinden ve Fluke Connect Sensörlerinden elde edilen ölçüm verileri, abonelik bilgileri ve şifrelenmiş parolaların olduğu,
  • Veri sorumlusunun kayıtlarına göre ihlalden etkilenen kişi sayısının Türkiye’de yerleşik 4.282 kullanıcı olduğu,
  • İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak connect@fluke.com adresinden bilgi alabilecekleri

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16.07.2020 tarih ve 2020/555 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.