Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Hanon Automotive Climate Sys. Manufacturing Industrial and Commercial Co.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Hanon Automotive Climate Sys. Manufacturing Industrial and Commercial Co.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Hanon Automotive Climate Sys. Manufacturing Industrial and Commercial Co. tarafından Kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • 04.10.2020 tarihinde şirketin küresel sunucularının çoğundaki dosyaları şifreleyen bir fidye yazılımı saldırısına uğradığı,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin henüz bilinmediği,
  • İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz bilinmediği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının henüz bilinmediği,
  • İhlalin ilgili kişilere yönelik olumsuz sonuç doğurma olasılığının henüz bilinmediği,
  • İhlal etkisine yönelik değerlendirme çalışmalarının devam ettiği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.10.2020 tarih ve 2020/830 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.