Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçları

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçları

19 Eylül 2020 tarihinde yazılı kısmı, 11-13 Kasım 2020 tarihleri arasında sözlü kısmı gerçekleştirilen Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Sınavına katılan adaylardan, Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca Sınav Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, başarı gösteren adayların sonuçları aşağıdaki bağlantı adresinde ilan edilmiştir. Sözlü sınava katılmış olan tüm adaylar sonuçlarını bu bağlantı adresinden sorgulayabilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak olup, sınav sonucuna göre asıl listede yer alan adayların, aşağıda yer alan belgeler ile birlikte 15/01/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Kurumun Nasuh Akar Mahallesi 1407 Sokak No: 4 Balgat Çankaya ANKARA adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dair yazılı beyan,

b) Adli sicil kaydı yazılı beyan,

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

ç) Son üç ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

Kişisel Verileri Koruma Kurumu; kazanan adayların hazırlaması ve Kuruma elden / posta ile teslim etmesi gereken bu belgelerde yer alan kimlik ile askerlik, sağlık ve adli sicil kaydına ait yazılı beyan ve fotoğraf kişisel verilerini; çalışan adaylarının başvuru süreçleri ve Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekte ve ilgili mevzuatı gereği yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktadır.

Bu kişisel verilerden; sağlık beyanı açık rıza alınması, diğerleri Kanunlarda öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle ve form doldurmak suretiyle otomatik olmayan yolla işlenmektedir.

Adaylar, Kanunun 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği Kurumun Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No:4 Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama işlemlerinin yapılması için müracaat etmeyenlerin ve süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.