Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Generali Sigorta AŞ

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Generali Sigorta AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Generali Sigorta AŞ tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • İhlalin, veri sorumlusunun tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi alınan internet sayfası üzerinden TC kimlik numaralarının otomatik yazılımlar ve botlar aracılığıyla olağandışı sorgulama yapılması suretiyle gerçekleştiği,
  • 21.03.2021 ve 24.03.2021 tarihleri arasında gerçekleşen veri ihlalinin 24.03.2021 tarihinde tespit edildiği,
  • İlgili teklif formu sayfasının ihlalin tespitinin ardından veri sorumlusu tarafından kullanıma kapatıldığı,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin ad, soyad, doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi olduğu,
  • İhlalden 951 kişinin etkilendiği,
  • İhlale ilişkin incelemelere veri sorumlusu tarafından devam edildiği

ifade edilmiştir. Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte,

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 29.03.2021 tarih ve 2021/323 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.