Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Özel Dentapoint Diş Sağlığı Polikliniği

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Özel Dentapoint Diş Sağlığı Polikliniği

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Özel Dentapoint Diş Sağlığı Polikliniği (İzmir) tarafından Kurumumuza gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;

  • 12.07.2021 tarihinde yapılan siber saldırı sonucu hasta bilgilerini barındıran bilgisayarların şifrelenerek erişimin engellendiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının hastalar, müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, görsel ve işitsel kayıtlar olduğu, ihlalden etkilenen özel nitelikli kişisel verilerin ise ırk ve etnik köken bilgisi ile sağlık bilgileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının tahmini 14.000 olduğu

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19.07.2021 tarih ve 2021/729 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.