Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Subway International B.V.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Subway International B.V.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Subway International B.V. tarafından Kurumumuza gönderilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • 13.08.2021 tarihinde, veri sorumlusuna ait “www.subwaysiparis.com” alan adlı uzaktan sipariş sitesinde bir veri ihlali gerçekleştiğinin tespit edildiği,
  • Veri ihlalinin SQL veri tabanının bir kopyasının ele geçirilmesiyle meydana geldiği,
  • İhlalin 03.07.2021 tarihinde gerçekleştiği ve 13.08.2021 tarihinde bir sosyal medya paylaşımı üzerine yapılan inceleme sonucunda tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişi grubunun uzaktan sipariş sitesine üye olan kullanıcılar/aboneler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 51.295 olduğu,
  • İhlalden ilgili kişilere ait ad, soyad, e-posta adresi, uzaktan sipariş hesabının şifresi, telefon numarası, adres ve önceki siparişlere ait bilgilerin etkilendiği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.08.2021 tarih ve 2021/844 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.