Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimlerinde özetle;

  • İhlalin 03.05.2022 tarihinde veri sorumlusuna ait sistemlere siber saldırı gerçekleştirilmesi neticesinde sistemlerin devre dışı bırakılması ile gerçekleştiği,
  • 05.05.2022 tarihinde fidye talep edilen bir not bulunması sonucu veri ihlalinin tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen sistemlerin, veri sorumlusuna ait Argeportal, EBYS, eBA, PDKS, Logo yazılım ve şirket içi ortak alan olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim bilgileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar ve müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının henüz tespit edilemediği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.05.2022 tarih ve 2022/478 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.