Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – BS Bizim Personel Danışmanlık Hiz. A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – BS Bizim Personel Danışmanlık Hiz. A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan BS Bizim Servis Personel Danışmanlık Hiz. A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • İhlalin, fidye yazılımı saldırısıyla 26.10.2023 tarihinde gerçekleştiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, özlük, hukuki işlem, işlem güvenliği, sendika üyeliği ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar ile müşteriler ve otansiyel müşteriler olduğu
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının henüz bilinmediği, araştırmaların devam ettiği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09.11.2023 tarih ve 2023/1932 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.