Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Modaselvim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Modaselvim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Modaselvim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • İhlalin; veri sorumlusunun yetkilisinin kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmesi sonucunda sistemlere yetkisiz erişim sağlanması ile gerçekleştiği,
  • İhlalden 20.04.2024 tarihinde gelen şantaj e-posta ile haberdar olunduğu ancak ne zaman başladığının tespit edilemediği,
  • İhlalden etkilenen kişi gruplarının kullanıcılar, aboneler/üyeler ve müşteriler olduğu,
  • İhlalden kimlik ve iletişim verilerinin etkilendiği,
  • İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz tespit edilemediği, tespit çalışmalarının devam ettiği,
  • İlgili kişilerin çağrı merkezi aracılığıyla veri sorumlusundan kişisel veri ihlali hakkında bilgi alabileceği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24/04/2024 tarih ve 2024/660 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.