Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Bilindiği üzere, 12/3/2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34 üncü maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklik 1/6/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

6698 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin yeni halinin on birinci fıkrasında bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. Bu çerçevede, Kurumumuz tarafından “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 9/5/2024 tarihli ve 2024/762 sayılı Kararı ile Yönetmelik Taslağına ilişkin olarak kamuoyunun görüşlerinin alınması öngörülmüş olup bu kapsamda ilgili görüş ve değerlendirmelerin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekindeki Görüş Formuna uygun olarak ve işlenebilir formatta 20/5/2024 tarihine kadar hukuk@kvkk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi mümkündür.

Belirtilen tarihten sonra intikal edecek görüşler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

1- Yönetmelik Taslağı

2- Genel Gerekçe

3- Görüş Formu